Reklamácie - SOS PC = Servis a predaj výpočtovej techniky ( Martin ) - opravy počítačov, notebookov, tabletov, mobilných telefónov... webdesign na mieru

Služby
Prejsť na obsah

Reklamačný poriadok
Tu získate informácie ako postupovať pri zadávaní reklamácie

Článok 1: Všeobecné ustanovenia

 • Tovar, ktorý je predávaný musí mať požadovanú, alebo normami stanovenú akosť,  mieru a musí byť bez chýb, a musí zodpovedať  technickým normám.

 • Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predávaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola znížená cena.

 • Vlastnícke právo zakúpeného tovaru prechádza na kupujúceho ihneď po zaplatení daného tovaru.

 • Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.


Článok 2: Právo uplatnenia reklamácie

 • Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru chyba , má spotrebiteľ právo chybu reklamovať. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý a kompletný.

 • Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v návode na použitie, používať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.


Článok 3: Záručné podmienky a technický servis

Čas záruky je stanovený výrobcom. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru bez výhrad kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, ako je nižšie uvedené. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

Nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:

* neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou
* použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.)
* pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne       .         skladovanie a pod.)
* používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia
* počítačovými vírusmi
* použitím neautorizovaného software
* pripojením na nevyhovujúcu elektrickú sieť
* neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov PC ( platí pre montované PC)
* poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim
* mechanickým poškodením zariadenia

Článok 4: Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 • Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v predajni  SOS PC, s.r.o. , kde tovar kúpil, alebo v autorizovanom servisnom stredisku.

 • Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby ( reklamáciu) postačuje doklad o zakúpení (pokladničný blok / faktúra)

 • V prípade reklamácie tovaru zakúpeného v e-shope je potrebné reklamovaný tovar k nám zaslať na adresu SOS-PC Servis,s.r.o.  Kukučínova 1,   036 01  Martin, alebo do autorizovaného servisného strediska.(zoznam TU)


Pokiaľ nebudú splnené vyššie uvedené podmienky, reklamácia nebude uznaná ako záručná, t.j. bude vybavená ako bežná oprava za úhradu. Pri neoprávnenej reklamácii  vyúčtujeme kupujúcemu všetky náklady spojené s konaním o uznaní reklamácie výrobcom. V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu.

Posúdenie reklamačných nárokov záručného servisu v prípadoch, keď nie sme oprávnení posúdiť nárok prebieha nasledovne :

 • preveríme popis chyby, či zodpovedá skutočnosti a ak áno tak tovar odošle výrobcovi, dodávateľovi (držiteľovi záruky)

 • v prípade uznania záruky výrobcom je reklamácia vybavená v súlade s platnou legislatívou

 • v prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfaktúrované kupujúcemu. Kupujúcemu bude tovar vrátený až po uhradení nákladov za neoprávnenú reklamáciu.


Čas potrebný na záručný (aj pozáručný) servis výrobkov je podmienený rýchlosťou servisného zásahu výrobcu (servisného technika).

Článok 5: Zodpovednosť predávajúceho

 • Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar má akosť a požadované úžitkové vlastnosti.

 • Predávajúci nezodpovedá za chybu tovaru ak:

 • Spotrebiteľ chybu tovaru spôsobil sám

 • Spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o chybe tovaru vedel

 • Spotrebiteľ mal uplatnenú zľavu z ceny tovaru z titulu chyby tovaru vznikla v záručnej dobe v dôsledku opotrebenie tovaru, jeho nesprávnym , či nadmerným používaním alebo spôsobenú zásahom neoprávnenej osoby na tovare, alebo jeho súčasti.


Lehota na uplatnenie reklamácie:

 • Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru po doby 24 mesiacov od jeho kúpy (okrem prípadov, keď platný predpis stanovuje inak).

 • Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť v zákonom stanovenej lehote oprávnenosť reklamácie kupujúceho.


Článok 6: Práva spotrebiteľa

 • Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných chybách, aby bola chyba bezplatne, riadne a včas odstránená.

 • Pri chybách ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez chýb, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru.

 • Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu zo zaplatenej ceny.


Článok 7: Účinnosť reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 4. marca 2011.

Návrat na obsah