Autorizované servisné strediská - SOS PC = Servis a predaj výpočtovej techniky ( Martin ) - opravy počítačov, notebookov, tabletov, mobilných telefónov... webdesign na mieru

Služby
Prejsť na obsah

Zmluvné autorizované servisné strediská
Zoznam dôležitých kontaktov pre záručný a pozáručný servis


 • ACER notebooky a monitory

Acer Czech Republic s.r.o., Servisní centrum, CTPark Brno, Tuøanka 100, 627 00 Brno-Slatina, CZ
Kontaktný telefón servisného centra: 02 4920 7070 www.acer.cz
Spoloènos Acer rieši záruèný aj pozáruèný servis nasledujúcim spôsobom : zákazník sa zaregistruje prièom uvedie svoju servisnú na telefónnom èísle, prièom preprava vyzdvihne reklamované zariadenie u zákazníka a po oprave ho doruèí spä k zákazníkovi. V prípade záruèných opráv celá doprava ide na náklady spoloènosti Acer.

 • Asus notebooky a lcd monitory

PEGATRON Czech, s.r.o Kontaktný telefón servisného centra: 02 32 162 621www.asus.czServis spoloènosti Asus rieši záruèný i pozáruèný servis nasledujúcim spôsobom: zákazník sa zaregistruje prièom uvedie svoju požiadavku web stránke , preprava vyzdvihne reklamované zariadenie u zákazníka a po oprave ho doruèí spä k zákazníkovi. V prípade záruèných opráv celá doprava ide na náklady spoloènosti Asus.

 • Produkty znaèky DELL

Pre všetky výroby tejto spoloènosti platí zaruka opravy v nasledujúci deò priamo u zákaznika v najbližší pracovný deò. Na tel. èísle 02 / 57 50 83 03 je potrebné nahlási reklamáciu spolu so seriovým èíslom produktu a popisom závady.

 • Výrobky znaèiek Canon, Fujitsu-Siemens (notebooky), HP, Lexmark, Xerox:

SWISS, spol. s.r.o., Gemerská 3, 040 01 Košice – Železníky
Tel. è.: 055 / 789 43 58-9, Fax è.: 055 / 789 43 60, E-mail: serviske@swisshp.sk

 • Tlaèiarne, skenery a projektory EPSON

EPSON Service Center Slovakia, c/o ASC – SK, s.r.o., Karpatská 3, 811 05 Bratislava
Na telefónnom èísle 0850-111-429 je potrebné reklamáciu nahlási.

 • Monitory SAMSUNG

T.V.A. servis s.r.o., Južná trieda 48/D, 040 01 Košice - 055/6338501
LCT-TV od 37" sa riešia formou on-site servisu, t.j. oprava u zákazníka. Poruchu monitora je potrebné ohlási na Samsung Infolinku 0800 726 786.

 • LG

Xpectrum s.r.o., Raèianska 155, 834 15 Bratislava - 02/44648151 www.xpectrum.cz

 • Autorizovaný servis PHILIPS:

DATALAN - servisné stredisko, Popradská 68, Košice, tel.:055/6405190

 • Monitory Fujitsu-Siemens

C.C.C s.r.o., Varsavská 11, 831 03 BratislavaPre nahlásenie reklamácie je potrebné kontaktova
Hotline - 02/434 107 45

 • Notebooky Toshiba, LENOVO a Fujitsu-Siemens

On-Site servis pre notebooky Toshiba zabezpeèuje firma SWISS (www.swisshp.sk)

 • Notebooky SONY Vaio a iné produkty SONY

SP SERVIS-Združenie, Vodná 3, 040 01 Košice, tel.: 055/6230548
T.V.A Servis s.r.o, Južná trieda 48/D, 040 01 Košice, tel.: 055/6338501

 • BENQ

Námestie Slobody 10,811 06 Bratislava tel. 02/5262 6557, 02/5262 6558 www.asupport.sk

 • Minolta

Helpline: 02/68282300, Kmeova 14, 040 01 Košice, Tel.: 055/622 33 32

 • Produkty MIO

Registrácia a žiados o opravu na stránkach service.mio-tech.com
Konzultácie na Hotline: 02/33006747

 • Produkty Logitech a Labtec

Opravu a prepravu reklamovaného produktu zabezpeèuje servisné stredisko FIXIT
Reklamáciu je potrebné zaregistrova na stránkach http://rma.fixit-service.com/
Návrat na obsah